REGULAMIN konkursu „WAKACJE Z KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES”

Stan na dzień 08 lipca 2019 roku

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu „WAKACJE Z KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES”.
Regulamin można zapisać na dowolnym trwałym nośniku.

REGULAMIN konkursu „WAKACJE Z KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES”.

1. Definicje.
1.1. „Organizator”: spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych.
1.2. „Konkurs”: konkurs pod nazwą: „WAKACJE Z KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES” przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. „Regulamin”: niniejszy Regulamin Konkursu „WAKACJE Z KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES” który reguluje przebieg konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
1.4. „Uczestnik”: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która bierze udział w Konkursie na zasadach przewidzianych w Regulaminie. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik, ani osoba świadcząca bezpośrednio usługi na rzecz Organizatora, a także ich krewny lub powinowaty do czwartego stopnia.
1.5. „Zwycięzca”: Uczestnik, którego zdjęcie z produktem KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES zostało uznane za najciekawsze.
1.6. „Baza Danych”: zbiór danych osobowych Uczestnika przekazanych wraz z przesłaniem Organizatorowi zdjęcia, które są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem.
1.7. „Komisja Konkursowa”: pracownicy Organizatora: Paulina Lubczyńska, Paulina Wrochna, Adam Lubczyński, których zadaniem jest wyłonienie Zwycięzców.

2. Konkurs.
2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.07.2019 o godzinie 13:00 i trwa do dnia 31.08.2019 do godziny 23.59.
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową nie później niż 5 dni po opublikowaniu zdjęcia, będącego przedmiotem konkursu.
2.2. Konkurs obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najciekawszej fotografii, która spełniać musi niniejsze kryteria:
-być wykonana w okresie obowiązywania Konkursu
-fotografia musi przedstawiać jeden, dowolny produkt KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES lub KEVIN LEVRONE BLACK LINE, który Uczestnik Konkursu zabierze ze sobą w podróż wakacyjną
-miejscem wykonania fotografii musi być miejscowość poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

2.4. Uczestnik publikuje fotografię w komentarzu pod postem konkursowym oraz na swoim profiu na portalu www.facebook.com. Konieczne jest umieszczenie lokalizacji, w której zostało zrobione dane zdjęcie oraz oznaczenie profilu @offcial kevin levrone signature series.
2.5. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w komentarzu pod postem konkursowym oraz na swoim profilu na portalu www.facebook.com umieściła zdjęcie będące przedmiotem Konkursu.

3. Komisja konkursowa.
3.1. Każdego dnia 1 zdjęcie umieszczone tego dnia zostanie nagrodzone decyzją Komisji Konkursowej.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu.
4.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na bieżąco w terminie do 5 dni roboczych od momentu zamieszczenia zdjęcia będącego przedmiotem Konkursu przez Uczestnika poprzez wpis w komentarzu pod postem konkursowym zawierający oznaczone nazwy profilu Zwycięzców.
4.2. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem FACEBOOK na profil, z którego umieszczono wpis konkursowy.

5. Nagrody.
5.1. Codziennie w okresie trwania Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni spośród Uczestników Konkursu, którzy danego dnia zamieszczą zdjecie będące przedmiotem Konkursu oraz spełniające jego warunki jednego Zwycięzcę.

5.1.1. Każdorazową nagrodą będzie dany suplement diety KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES lub KEVIN LEVRONE BLACK LINE, który zostanie ujęty na zdjęciu będącym przedmiotem Konkursu. W wypadku umieszczenia na zdjęciu kilku produktów KEVIN LEVRONE SIGNATURE SERIES lub KEVIN LEVRONE BLACK LINE Organizator zastrzega sobie prawo wyboru, który z produktów zostanie uznany oraz stanie się w ten sposób nagrodą w Konkursie.

5.1.2. Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia innego smaku produktu będącego nagrodą w Konkursie, gdyby dany smak był w momencie wydawania nagród niedostępny.

5.2. Wydawanie nagród nastąpi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
5.3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru nagrody rzeczowej, Uczestnik nie otrzyma równowartości tej nagrody w formie pieniężnej.
5.4. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.

6. Reklamacje.
6.1. Reklamacje mogą być składane Organizatorowi w dowolny sposób.
6.2. Postępowanie reklamacyjne obejmuje weryfikację twierdzeń Uczestnika za pomocą wszystkich dostępnych dowodów. Wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozpatrzeniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na podany przez niego adres.
6.3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
6.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.
6.5. Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozpoznania jego reklamacji. Więcej informacji na ten temat uzyskać można na stronach internetowych UOKiK.

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Fitness Authority Sp. z o.o. z siedzibą w Otominie, ul. Konna 40. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
7.2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Akcji Promocyjnej, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Akcją Promocyjną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku Laureatów także w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO).
7.3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora.
Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora co do zasady przez okres realizacji Akcji Promocyjnej, a także przez około 6 tygodni po jej zakończeniu w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji Uczestników, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przechowywane przez Organizatora aż do czasu przedawnienia roszczeń nieuwzględnionych w postępowaniu reklamacyjnym lub dłużej jeżeli będzie to niezbędne do obrony w postępowaniu sądowym w przedmiocie tych roszczeń.
7.4. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Akcji Promocyjnej.
7.5. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
– prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
– prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), i. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
– prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
– prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną,
– prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
7.6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: ido@fitnessauthority.pl
7.7. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7.8. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Zakres odpowiedzialności organizatora
8.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Zgłoszeniu, w tym oświadczeń. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
8.2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
8.3. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, zgłoszone Organizatorowi w związku z rozpowszechnieniem zdjęcia przesłanego przez Uczestnika.
8.4. Organizator nie odpowiada za naruszenie czyichkolwiek i jakichkolwiek praw przez Uczestnika.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://levrosupplements.com/
9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9.3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
9.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2019 r.