REGULAMIN Promocji „Piątek 13” zwany „Regulaminem”,
z dnia 12 maja 2022 roku, o następującej treści:

§ 1.

 1. Organizatorem promocji pn. „Piątek 13” („Promocja”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Organizator”), będącej właścicielem sklepu internetowego www.levrosupplements.com 
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.levrosupplements.com
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.05.2022 r. od godz. 06:00 i trwa do 13.05.2022 r. do godz. 24:00 lub do wyczerpania zapasów. Promocja dotyczy produktów dostępnych w sklepie www.levrosupplements.com. Promocja obowiązuje wyłącznie w Polsce.
 1. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu dowolnego produktu ze strony www.levrosupplements.com dostępnego na stronie w regularnych cenach detalicznych brutto.
 2. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym www.levrosupplements.com w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 3. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 4. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 5. Promocja kierowana jest do klientów sklepu www.levrosupplements.com będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 6. Promocja polega na przyznaniu rabatu 13% od ceny detalicznej produktu.
 7. W Promocji mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”), będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w sklepie internetowym www.levrosupplements.com zakupu co najmniej jednego produktu.
 8. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.levrosupplements.com. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej www.levrosupplements.com
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Promocji we własnym zakresie.
 5. Dokonanie zakupu na stronie www.levrosupplements.com w czasie trwania Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8.  Czas trwania Promocji jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 3.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Sortuj wg. kategorii
Menu
Zamknij
Back
Account
Close